Sport verbindt, sport verbroedert, het schept een ‘community spirit’ en onderling respect.

Stichting Sportraad Noordwijk io.:

Als onafhankelijk adviesorgaan geven wij gevraagd én ongevraagd advies aan de Gemeenteraad en het College van B & W over de hoofdlijnen van het sportbeleid van de Gemeente Noordwijk. Daarbij behartigt de Sportraad als woordvoerder de belangen van de bij de Sportraad aangesloten aanbieders van sport en beweging (aanbieders).

De Sportraad bewerkstelligt daarmee dat kennis, ervaring en standpunten van de Noordwijkse sportwereld in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

Adviesonderwerpen

De adviezen van de Noordwijkse Sportraad betreffen alle aandachtsgebieden binnen de sector Sport en Bewegen met betrekking tot:

  • sportaccommodatie
  • sportfacilitatie
  • sportsubsidiëring
  • communicatie
  • promotie
  • ontwikkeling

Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociaaleconomische samenhang. De ambitie van de gemeente is dat iedere Noordwijker een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie mogen geen obstakel zijn.

Aanbieders vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn ook in Noordwijk het sociale cement van onze community door verbindingen te leggen met o.a. scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, etc.

Multifunctioneel gebruik van kwalitatief goede en duurzame sportparken en accommodaties is het uitgangspunt van de gemeente.

De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en senioren langer actief te houden op een plezierige en veilige wijze.

Met toekomstbestendige aanbieders zorgt de gemeente Noordwijk voor mooi sportklimaat waarbij (top)sport en sportevenementen een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

De Sportraad Noordwijk staat de aanbieders hierbij graag met raad en daad terzijde!

Sport verbindt, sport motiveert, sport inspireert, sport houdt lichaam en geest gezond en is vooral heel erg leuk!