Jeugd Participatie Fonds

Sportraad Noordwijk krijgt vanuit de Gemeente Noordwijk een subsidie.

Vanuit deze subsidie word elk jaar een gedeelte gestort in het Jeugd Participatie Fonds (JPF).

Alle aangesloten vereniging kunnen via mail een aanvraag indienen voor bijdrage uit het JPF.

Deze aanvraag dient te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Uitsluitend verenigingen aangesloten bij de SR kunnen een subsidieaanvraag indienen.
  • De aanvraag dient de deelname/participatie van de Noordwijkse jeugd t/m 18 jaar aan sport te bevorderen.
  • De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van een budgetbegroting waaruit blijkt welk deel wordt bijgedragen door de vereniging, sponsoring, overige geldstromen en voor welk deel de subsidie wordt aangevraagd.
  • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waaraan het gevraagde bedrag zal worden besteed.
  • De aanvraag moet voorzien zijn van de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.
  • Het bestuur van de SR bepaalt tegen welk bedrag het verzoek wordt toegekend en zal dit binnen 1 maand na indiening van dit verzoek doen.
  • Het bestuur van de SR legt jaarlijkse verantwoording hierover af tijdens de Algemene Ledenvergadering.
  • Na toekenning zal de vereniging de SR op de hoogte houden van het evenement en de behaalde resultaten hieruit en tijdens publicaties zal er vermeldt worden dat het evenement mede mogelijk gemaakt is dankzij steun uit het JPF.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij onze Coördinator JPF Marcel Zwarts via m.zwartssr@gmail.com of via het e-mail adres van de Sportraad: info@sportraadnoordwijk.nl

NOVO Strandvolleyballen jeugd –